Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

dzienwktorympekloniebo
8477 d045 500
Najlepszy J.Żulczyk
dzienwktorympekloniebo
dzienwktorympekloniebo
dzienwktorympekloniebo
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski

May 22 2015

dzienwktorympekloniebo
4264 cc2d 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
4471 7017
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
4846 fe3e
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
5153 f718
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
5637 0eec
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
7646 10d5
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
5665 ee31
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
5704 4404 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

May 20 2015

dzienwktorympekloniebo
5773 5833
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
5801 e94e
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
dzienwktorympekloniebo
0270 f88b 500
Reposted frompastet31 pastet31

May 19 2015

dzienwktorympekloniebo
I znów wyruszyłem w podróż za siedem gór, za siedem mórz, za siedem lasów, aby znaleźć się blisko i wciąż się oddalałem. Gubiłem wśród domysłów, zadawałem pytanie, czy to jest właśnie to? Nie znałem odpowiedzi, ale wiedziałem, przeczuwałem, że warto...
— p.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl